Ministrymon leda

Common name: Leda Ministreak

Feeds on these plants: