Strymon avalona

Common name: Avalon Scrub-Hairstreak

Feeds on these plants: