Heliopyrgus domicella

Common name: Erichson's White-Skipper

Feeds on these plants: