Apodemia chisosensis

Common name: Chisos Metalmark