Apodemia multiplaga

Common name: Narrow-winged Metalmark

Feeds on these plants: