Apodemia phyciodoides

Common name: Crescent Metalmark

Feeds on these plants: