Calephelis rawsoni

Common name: Rawson's Metalmark