Electrostrymon angelia

Common name: Fulvous Hairstreak

Feeds on these plants: