Hypostrymon critola

Common name: Sonoran Hairstreak

Feeds on these plants: