Strymon solitario

Common name: Big Bend Scrub-Hairstreak

Feeds on these plants: